Montáž, opravy, údržba a servis

Plynových zariadení

Dodanie, montáž a spúšťanie

 • rozvodu domového plynovodu (od HUP po spotrebič)
 • plynových kotlov
 • gamatiek
 • šporákov
 • ohrievačov vody
 • počiatočné nastavenie spotrebiča a východisková revízia spolu s tlakovou skúškou

Zariadime pre Vás kompletnú realizáciu vášho projektu od obhliadky, konzultácie, návrhu, dodania, montáže, spustenia a východiskovej revízie až po vypracovania technickej dokumentácie a každoročnú údržbu vášho zariadenia.

Pravidelná ročná servisná prehliadka plynových kotlov

 • kontrola celkového stavu kotla
 • kontrola prívodu plynu
 • kontrola odťahu spalín, manostatu ventilátora, spalinového termostatu
 • kontrola plynotesnosti plynového rozvodu kotla
 • kontrola hydraulickej časti kotla, tlakového poistného ventilu, tlaku vykurovacieho systému
 • kontrola elektrickej časti kotla
 • kontrola a natlakovanie expanznej nádoby
 • vyčistenie hlavného horáka a elektród
 • kontrola zapálenia horákov, nastavenie tlakov plynu, kontrola výkonu
 • kontrola a vyčistenie výmenníka TÚV
 • kontrola funkcie trojcestného ventilu
 • kontrola funkcie všetkých regulačných a zabezpečovacích prvkov
 • kontrola a vyčistenie filtrov vykurovacieho systému, kontrola funkcie odvzdušňovacieho ventilu
 • kontrola a nastavenie spaľovania emisných hodnôt CO2
 • kontrola a nastavenie priestorových termostatov
 • odstránenie prípadných závad plynového kotla
 • celková funkčná skúška kotla, vypísanie protokolu o prehliadke

Poradenská činnosť a návrh vykurovacích zariadení

Po obhliadke navrhneme a zabezpečíme pre vás najvhodnejšiu alternatívu vykurovacieho systému ušitú práve na vaše podmienky a priania.

Servisná kontrola kotolne

K zabezpečeniu bezporuchovej prevádzky, zachovaniu účinnosti plynového zariadenia, neskracovaniu jeho životnosti a najmä i k naplneniu zákona č. 656/2004 Zb. (Zákon o energetike…) sa doporučuje prevádzať pravidelné prehliadky plynového zariadenia i po záručnej dobe. Servisná prehliadka plynového spotrebiča po vykurovacom období predstavuje niekoľko úkonov, ktoré zabraňujú poruchám a predchádzajú prípadnej zvýšenej spotrebe paliva, či identifikujú únik plynu.

Takáto prehliadka sa doporučuje jeden krát ročne, i po záručnej dob. Bežná servisná kontrola začína zhodnotením stavu vykurovacieho zariadenia, alebo plynového spotrebiča, vyčistenie spaľovacieho priestoru a vnútro kotlového telesa. Nastaví sa expanzná nádoba. Vyčistí sa filter, horák, vymeník, lopatky spalinových, alebo kondenzačných ventilátorov, očistenie elektród. V prípade kotla staršieho ako 2 roky sa vypustí vykurovacia voda. Kontroluje sa tlak na tryskách, nastavenie rozpätia tlaku, kontroluje sa funkčnosť bezpečnostných systémov, kontroluje sa tesnosť plynových spojov. Prístroje, ktoré potrebujeme sú napríklad analyzátor CO2 na kontrolu spalín (hlavne pri kondenzačných kotloch), detektor úniku plynu a detektor úniku spalín CO. Na konci sa vždy vykoná zápis z kontroly s parametrami nastavenými na zdroji.

Vypracovanie technickej dokumentácie

Vypracovanie prevádzkových predpisov a ostatnej technickej a sprievodnej dokumentácie (harmonogram revízii, revízne knihy, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, obsluha, atď.) pre vyhradené technické zariadenia plynové, tlakové, zdvíhacie a kotolne.

Máte otázky alebo záujem o naše služby?

Zavolajte nám 0918 589 356, alebo vyplňte tento kontaktný formulár a my Vás budeme spätne kontaktovať.

RESAS Revízie Rožňava

Ing. Miloš Hajdúk

© 2020 - 2021 Ing. Miloš Hajdúk - RESAS | Všetky práva vyhradené
Vytvorilo: INMAD s.r.o..

TOP