Revízie, odborné prehliadky a odborné skúšky

Plynové, tlakové, zdvíhacie, kotolne, komíny

Revízie plynových zariadení

Ponúkame vám vykonanie odbornej prehliadky a skúšky vášho plynového zariadenia. Často nachádzame nedostatky, ktoré ovplyvňujú prevádzku, znižujú účinnosť zariadenia a jeho bezpečný chod. Táto činnosť by podľa vyhlášky mala byť vykonávaná každoročne na zariadeniach výkonu od 5 do 500 kW. Pravidelným vykonávaním týchto prehliadok a skúšok sa postaráte hlavne o vašu bezpečnosť a istotu v prípade poruchy alebo havárie.

Revízia plynových zariadení zahŕňa

 • kontroly pripojenia plynových zariadení (spotrebičov)
 • kontroly úniku a spaľovania zemného plynu
 • kontroly hlavných uzáverov plynu
 • vystavenie revíznych správ

Revízie tlakových zariadení

Vykonávame revízie technických zariadení tlakových skupín A a B

Revízie zdvíhacích zariadení

Vykonávame revízie technických zariadení zdvíhacích skupín A, B a C

Prevádzkovateľ na zaistenie bezpečnej prevádzky zdvíhacieho zariadenia musí dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov, podmienky určené bezpečnostno technickými požiadavkami a sprievodnou technickou dokumentáciou a zabezpečiť:

 • vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok podľa bezpečnostno technických požiadaviek sprievodnej technickej dokumentácie. Na vykonávanie týchto prehliadok a skúšok musí vytvoriť potrebné podmienky a odstrániť zistené nedostatky,
 • obsluha zdvíhacieho zariadenia musí byť odborne a zdravotne spôsobilá,
 • vedenie prevádzkových dokladov a sprievodnej technickej dokumentácie technického zariadenia vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach a skúškach,
 • vedenie evidencie vyhradeného zdvíhacieho zariadenia podľa prílohy č.4, vyhlášky 508/2009 Z.z.,
 • vypracovanie prevádzkových predpisov na prevádzku vyhradeného zdvíhacieho zariadenia.

Odborné prehliadky kotolní

Odborná prehliadka zisťuje stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v kotolni, čo predstavuje funkčnosť zabezpečovacieho a signalizačného zariadenia, čerpadiel, nádrží, zariadenia na úpravu vody, zauhľovacieho zariadenia, odpopolňovacieho zariadenia, vetrania, osvetlenia a vedenie dokladov potrebných na prevádzku. Pri hodnotení sa berie do úvahy aj výsledok odbornej kontroly kotolne, kde sa uvádzajú písomné záznamy o vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky technického zariadenia tlakového, zdvíhacieho, elektrického a plynového a z ďalších podkladov, ktoré preukazujú bezpečný stav a bezpečné používanie kotlového zariadenia.

Čistenie a kontrola komínov

 • kontrola a čistenie komínov
 • kontrola spalinových ciest
 • revízie komínov

Máte otázky alebo záujem o naše služby?

Zavolajte nám 0918 589 356, alebo vyplňte tento kontaktný formulár a my Vás budeme spätne kontaktovať.

RESAS Revízie Rožňava

Ing. Miloš Hajdúk

© 2020 - 2022 Ing. Miloš Hajdúk - RESAS | Všetky práva vyhradené
Vytvorilo: INMAD s.r.o..

TOP