Odborné prehliadky kotolní

Odborné prehliadky kotolní

Odborné prehliadky kotolní podľa vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach v znení vyhlášky č.75/96 Z.z., ktorá ustanovuje povinnosti organizáciám a ich pracovníkom pri projektovaní, zriaďovaní, umiestňovaní a prevádzke nízkotlakových kotolní , v ktorých je súčet menovitých tepelných výkonov nízkotlakových kotlov väčší ako 50 KW.

Odborná prehliadka zisťuje stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v kotolni, čo predstavuje funkčnosť zabezpečovacieho a signalizačného zariadenia, čerpadiel, nádrží, zariadenia na úpravu vody, zauhľovacieho zariadenia, odpopolňovacieho zariadenia, vetrania, osvetlenia a vedenie dokladov potrebných na prevádzku. Pri hodnotení sa berie do úvahy aj výsledok odbornej kontroly kotolne, kde sa uvádzajú písomné záznamy o vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky technického zariadenia tlakového, zdvíhacieho, elektrického a plynového a z ďalších podkladov, ktoré preukazujú bezpečný stav a bezpečné používanie kotlového zariadenia.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odborné prehliadky kotolní :

a) pred uvedením kotolne do prevádzky,

b) po každej generálnej oprave a rekonštrukcii kotla,

c) pri zmene druhu paliva,

d) vždy po jednom roku prevádzky kotolne,

e) pri sezónnej prevádzke pred začiatkom každej sezóny,

f) pred začatím prevádzky, ak jej používanie bolo zakázané príslušným orgánom štátnej správy v oblasti inšpekcie práce alebo príslušným orgánom dozoru v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Máte otázky alebo záujem o naše služby?

Zavolajte nám 0918 589 356, alebo vyplňte tento kontaktný formulár a my Vás budeme spätne kontaktovať.

RESAS Revízie Rožňava

Ing. Miloš Hajdúk

© 2020 - 2022 Ing. Miloš Hajdúk - RESAS | Všetky práva vyhradené
Vytvorilo: INMAD s.r.o..

TOP