Kontrola vykurovacích systémov

Kontrola vykurovacích systémov

v zmysle zákona č. 314/2012 Z. z.

Cieľom kontroly je :

 • zaručiť efektívnu výrobu tepelnej energie pri maximálnom využití energie uvoľnenej z paliva a energie obsiahnutej v spalinách
 • posúdenie účinnosti kotlov udávanej výrobcom a overenie podmienok optimálneho spaľovacieho procesu
 • zabezpečiť požadované podmienky na vnútorné prostredie budov znížením potreby energie na vykurovanie a na prípravu teplej vody čím dôjde k finančným úsporám majiteľov budov a tiež k ochrane ovzdušia a ostatných zložiek životného prostredia

Predmetom kontroly je :

 • Kontrola kotla
 • Kontrola dokumentácie
 • Zhodnotenie účinnosti kotla
 • Kontrola vnútorných rozvodov tepla a teplej vody
 • Výkon systému výroby tepla (potrebný výkon na vykurovanie a ohrev teplej vody, potrebný výkon tepelného zdroja
 • Potreba tepla na vykurovanie
 • Kontrola na základe skutočnej spotreby paliva
 • Posúdenie výkonu kotla vzhľadom na potrebu tepla budovy
 • Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií budovy
 • Zhodnotenie údržby kotla a rozvodov

Súčasťou kontroly sú návrhy opatrení na náhradu a úpravu zariadení s cieľom znížiť spotrebu energie.

Pravidelná kontrola a údržba týchto zariadení umožní ich optimálnu prevádzku, vďaka čomu môžu majitelia znížiť spotrebu paliva, a teda aj náklady na palivo, a prispieť k ochrane životného prostredia.

Kontrola sa vzťahuje na vykurovací systém s celkovým účinným menovitým tepelným výkonom väčším ako 70 kW, ktorý:

Je:

 • teplovodný
 • teplovzdušný
 • kombináciou teplovodného a teplovzdušného systému

Vyrába teplo s využitím:

 • spaľovania palív
 • elektrického odporového vykurovania
 • aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie prostredníctvom tepelného čerpadla.

Využíva teplo na:

 • vykurovanie vnútorných priestorov budov
 • prípravu teplej vody v budove
 • na iné účely (práčovňa, sušiareň,..)

Interval pravidelnej kontroly vykurovacieho systému

Zariadenie na výrobu tepla alebo dodávku tepla Interval pravidelnej kontroly (rok)
spaľovacie zariadenie na zemný plyn 4
spaľovacie zariadenie na tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu 3
elektrické odporové zariadenie určené na vykurovanie priestoru 5
tepelné čerpadlo 5

Vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi môže byť uložená pokuta za to, že kontrolu zariadení nezabezpečil v určenom termíne. Nemôže však dostať pokutu za to, že výsledky kontroly budú nepriaznivé. Odporúčania, ktoré oprávnená osoba v správe z kontroly uvedie, sú pre vlastníka dobrovoľné a nie záväzné. Po kontrole má vlastník k dispozícii podrobné informácie o tom, ako môže ovplyvniť svoje náklady na energie.

Máte otázky alebo záujem o naše služby?

Zavolajte nám 0918 589 356, alebo vyplňte tento kontaktný formulár a my Vás budeme spätne kontaktovať.

RESAS Revízie Rožňava

Ing. Miloš Hajdúk

© 2020 - 2022 Ing. Miloš Hajdúk - RESAS | Všetky práva vyhradené
Vytvorilo: INMAD s.r.o..

TOP